دانش‌آموزان از نظر قانونی ملزم هستند که در موارد زیر مدرسه را مطلع کنند:

• وقتی علائمی حاکی از عفونت کوید 19 دارند.

• آزمایش کوید 19 آنها مثبت شده‌است.

• از طرف مقامات بهداشتی مطلع شده‌اند که با فرد ناقل در تماس بوده‌اند.

همه دانش‌آموزانی که در دسته تماس اولیه قرار گرفته‌اند توسط مدرسه سریعا" مطلع می‌شوند.

در حمایت از مقا‌م‌های بهداشتی، اقدامات زیر را انجام می‌دهیم:

در موارد علائم مربوط به کوید 19 و یا نتیجه مثبت آزمایش کوید 19، ما افرادی که در مدرسه در تماس مستقیم با فرد ناقل و یا مشکوک بودند را چک می‌کنیم و سایر دانش‌آموزان را در دسته تماس اولیه و یا ثانویه قرار می‌دهیم.

همه کسانی که در تماس اولیه بودند توسط مدرسه مطلع می‌شوند. براساس حکم عمومی مقامات بهداشتی منطقه شارلوتنبرگ - ویلمرسدورف  برلین به همه افرادی که در تماس اولیه بودند توصیه می‌شود به وظیفه‌شان برای ماندن در قرنطینه عمل کنند.

Anmeldung - Berufsschule

Bildschirmfoto 2017 03 11 um 14.49.22

Lernraum Berlin

logo.png

Unsere OSZ Broschüre

frontpage flip

Zum Seitenanfang